23 มิถุนายน 2563 การอบรมส่งเสริมพัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมกับเครือข่าย ระหว่างสถาบัน องค์กรภาครัฐหรือเอกชน (Online)

ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมกับเครือข่าย ระหว่างสถาบัน องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 17.15  น.โดยจัดแบบปกติ และผ่านโปรแกรม ZOOM  ณ ห้อง Smart Class Room ชั้นที่ 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์  cneu 6 หน่วยคะแนน