วิจัยและบริการวิชาการ

 

📄 คู่มือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ โครงการสนับสนุนทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561


 รวมบทความวิจัย


แบบฟอร์ม


 re_out library


 

พันธกิจด้าน
การวิจัย ผลงานวิชาการ บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นโยบายวิจัยและผลงานวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนงานอย่างชัดเจน ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการวิจัย ฯ โดยก าหนดนโยบายการวิจัยและผลงานทางวิชาการไว้ดังนี้
1.ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยน าเข้า
กระบวนการและผลลัพธ์
2.ส่งเสริมการพัฒนาโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแล การส่งเสริมสุขภาพใน
ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
3.สนับสนุนให้มีการสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ และเผยแพร่แก่
สาธารณชน
4.เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการวิจัย ระหว่างอาจารย์และบุคลากรในแหล่งบริการ
สุขภาพ แหล่งฝึก เครือข่าย ชุมชนและองค์กรต่างๆ articlesanddatabase