3-5 สิงหาคม 2565 การพัฒนาระบบวารสารการพยาบาลและวิทยาศาตร์สุขภาพและการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย

โครงการวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมการพัฒนาวารสารพยาบาลและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(กิจกรรมที่ 4: การพัฒนาระบบวารสารการพยาบาลและวิทยาศาตร์สุขภาพและการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย)
เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite) และในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม ZOOM
วิทยากร โดย พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก/บรรณาธิการวารสารพยาบาลทหารบก
ศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ศิริ ทาโต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ชาตรี วงษ์แก้ว นักวิชาการอิสระ