21 ตุลาคม 2564 ร่วมเป็นอาสาสมัครในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อบริการแก่นักศึกษาและประชาชน ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ” 21 ตุลาคม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ร่วมเป็นอาสาสมัครในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อบริการแก่นักศึกษาและประชาชน ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ” 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล ณ CPRU Smart Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ