16-20 สิงหาคม 2564 การสอบกลางภาคนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

16-20 สิงหาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์