13 สิงหาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2564

13 สิงหาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2564
โดยคณะกรรมการคัดเลือกทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2564  ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เข้าสัมภาษณ์ จำนวน 13 คน