9-12 สิงหาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร: การสื่อสารอย่างเอื้ออาทรและการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี (สำหรับนักศึกษา)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร: การสื่อสารอย่างเอื้ออาทรและการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี (สำหรับนักศึกษา)

ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2564  ในรูปแบบ Zoom online