ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ( กลุ่ม 2สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าในสถาบันอุดมศึกษาได้)