30-31  สิงหาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง” (Scenario)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง” (Scenario) ระหว่างวันที่ 30-31  สิงหาคม 2564
ณ ห้อง Smart crass Room ชั้น ๓ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ( ผ่านโปรแกรม ZOOM )
โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาจารย์วีรยุทธ ศรีทุมสุข , อาจารย์จิตรรดา พงศธราธิก , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม ,อาจารย์ชื่นชม  ยุสเซน   , อาจารย์ปิยธิดา เฉียบแหลม
จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี