ภาพพิธีรับหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2,3 ประจำปีการศึกษา 2557