3 มีนาคม 2566 นักศึกษาชั้นปี4 คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นักศึกษา ชั้นปี4 คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
นำโดยประธานในพิธี อาจารย์ ดร.อธิรักษ์ ชาญศึก รองอธิการบดีมาหวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี

 

21-22 กุมภาพันธ์ 2566 สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมรับรองสถาบัน

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระยากักดีชุมพล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะผู้ทำงานจากสภาการพยาบาล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย , นาวาอากาศเอกหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ และ นาวาเอกหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดา เข้าตรวจเยี่ยมรับรองสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา , อาจารย์ปิยะพันธ์ แสงทอง รองอธิการบดีฯ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะผู้ทำงาน พร้อมทั้งอาจารย์, เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ให้การต้อนรับและชี้แจงตอบข้อซักถามต่อคณะผู้ทำงานจากสภาการพยาบาล โดย การรับรองสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีทั้งหมด 8 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล อย่างต่อเนื่อง

 

17 มกราคม 2566 กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามโครงการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานเจ้าพ่อพญาแล)

กิจกรรมสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตามโครงการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ ลานศิลปะวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ภายในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล
ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมชมกิจกรรม
โดยมีการแสดงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 การร้องเพลง มาร์ชพยาบาล / ผู้หญิงสีขาว
ชุดที่ 2 รำสดุดีวีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล
ชุดที่ 3 เดินแบบแฟชั่นโชว์ ชัยภูมิผ้าพลิ้วแพรพรรณ สร้างสรรค์ผ้าไทยสู่สากล
ชุดที่ 4 ลำแพนตุ้มโฮมศรัทธาสมมาเจ้าพ่อพญาแล
ชุดที่ 5 รำนางปุณณทาสีถวายบุญข้าวจี่

16 ธันวาคม 2565 พิธีรับหมวก แถบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และ กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น

พิธีรับหมวก แถบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 14 ภาคการศึกษาที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

ณ ห้องประชุมสระหงส์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี   เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร

                      อาจารย์ ดร.ปาริชาต  ญาตินิยม  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากร ผู้ปกครองเข้าร่วมงาน มีกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรและนักศึกษาดีเด่นภายในงาน

ขอแสดงความยินดีบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในงานพิธีรับหมวก แถบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 16 ธันวาคม 2565