5 มกราคม 2565 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนานักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่า Read more

16-17 ธันวาคม 2564 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) กิจกรรมการเตรียมร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมี ดร.​ นฤมล​ เอนกวิทย์ เป็นวิทยากรบรรยาย

16-17 ธันวาคม 2564 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสต Read more

9 ธันวาคม 2564 พิธีมอบหมวกและเครื่องหมาย หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ได้จัดพิธีมอบหมวกและเครื่องหมาย ห Read more

18 พฤศจิกายน 2564 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) กิจกรรมการเตรียมร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง onsite และonline ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

18 พฤศจิกายน 2564 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร Read more

16-17 พฤศจิกายน 2564 โครงการการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์

 โครงการการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ คณะพยาบาลศาสตร์ กิ Read more