ดาวน์โหลดคู่มือ / แบบฟอร์ม อาจารย์-เจ้าหน้าที่📚 เกี่ยวกับงานวัดประเมินผล


📘 คู่มือบริหารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

🗒 ตัวอย่าง.มคอ3

🗒 ตัวอย่าง.มคอ4

🗒 ตัวอย่าง.มคอ5

🗒 ตัวอย่าง.มคอ6

📋ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี

📋ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

📋ตัวอย่างแผนนิเทศรายวันภาคปฏิบัติ

📋ตัวอย่างแนวทางการประเมินผลแหล่งฝึก


สรุปรายงานประเมินผลโครงการ

ตัวอย่างสรุปรายงานประเมินผลโครงการ

แบบสอบถามความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

 


หมวดใบลา


แบบสัญญาจ้าง


แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง


แบบประเมินทดลองงาน


แบบฟอร์มงานวิจัย


 


 📗งาน KM

KM-การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

 


🔧 เครื่องมือต่างๆ