ดาวน์โหลดคู่มือ / แบบฟอร์ม อาจารย์-เจ้าหน้าที่

 


📚 เกี่ยวกับงานวัดประเมินผลคลิ๊กที่นี่


📘 คู่มือบริหารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

🗒 ตัวอย่าง.มคอ3

🗒 ตัวอย่าง.มคอ4

🗒 ตัวอย่าง.มคอ5

🗒 ตัวอย่าง.มคอ6

📋ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี

📋ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

📋ตัวอย่างแผนนิเทศรายวันภาคปฏิบัติ

📋ตัวอย่างแนวทางการประเมินผลแหล่งฝึก


สรุปรายงานประเมินผลโครงการ

ตัวอย่างสรุปรายงานประเมินผลโครงการ

แบบสอบถามความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

  📗งานประกันคุณภาพการศึกษา

 


🔧 เครื่องมือต่างๆ