30 มิถุนายน 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE) กับการพัฒนาหลักสูตร

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE)
กับการพัฒนาหลักสูตร
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สตรีรัตน์ ธาดากานต์
วันที่จัดอบรม Zoom Online : วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565