22-24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมพัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยง: การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในคลินิก (Clinical Transformation)

กิจกรรมพัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยง: การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในคลินิก (Clinical Transformation)

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565

ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 1 ชั้น 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและออนไลน์