28 กันยายน 2566 "ชมรม 3ท่า รักษ์เต้า" คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม "รวมพลัง NUCPRU ในการต่อสู้ ช่วง kick off ต่อต้านมะเร็งเต้านม"