Skip to content

โครงการการจัดการความรู้

โครงการการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การนำความรู้ด้านการศึกษาพยาบาลไปใช้ สรุปบทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะสำหรับการประยุกต์นำไปใช้ วันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 

1.การนำการจัดการความรู้ไปใช้ในงานผลิตบัณฑิตและการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ Simulation Based Learning; SBL และนวัตกรรม 

โดย วิทยากร อ.ณัฐพล พลเทพ

 

2.การนำการจัดการความรู้ไปใช้ในงานวิจัย และการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการขอทุนวิจัยภายนอก

โดย วิทยากร ผศ.ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง, ผศ.ดร.ยุภดี สงวนพงษ์, ผศ.ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย

 

3.การนำการจัดการความรู้ไปใช้ในงานวิจัย และการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หัวข้อ การตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus/ISI) และ ระดับชาติ (TCI 1, TCI 2)

โดย วิทยากร ผศ.ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส, ผศ.ดร.สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน, ผศ.อณัญญา ลาลุน

 

4.สรุปคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี

โดย วิทยากร อ.ภัททิรา ก้านทอง

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Skip to content