20 กันยายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความเสี่ยง (RM) ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์