เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตา (Quota) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ซึ่งมีตัวแทนจากโรงพยาบาลในโควตาร่วมในการสอบสัมภาษณ์ได้แก่ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลท่าลี่ โรงพยาบาลปากชม จังหวัดเลย และโควตาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ