ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาหุ่นจำลอง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดขัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาหุ่นจำลอง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด