โครงการประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565
โดยรูปแบบ Onsite และ Online
ณ ห้องพระยาภักดีชุมพล 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ