21 กันยายน 2566 คณะครูแนะแนวจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์