Skip to content

บริการวิชาการ Show and share

     คณาจารย์ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และ แกนนำดูแลสุขภาพในชุมชน (อสม.) นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ “โครงการยกระดับขีดความสามารถของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นผู้นำด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” โดยเข้าร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม Show and Share “โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566

 

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Skip to content