Skip to content

เมื่อวันที่ 13- 14 มิถุนายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประมวลรายวิชา Course Learning Outcome : CLO หลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ ( Outcome-based education OBE ) โดย อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม คณบดีคณะพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์พยาบาลทุกกลุ่มวิชาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.

Skip to content