สำนักงานคณบดีฯ

สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

นางบัววงศ์ ชัยณแสนสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป wong_bua@hotmail.com

นางสาวณัฐธิมา นงนอก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป natty26pim@gmail.com

นายเมธี ทะนสุข

นักวิชาการศึกษา mt8sparrow@gmail.com

นายวิทิต แสงตะวัน

นักวิชาการศึกษา witit_tangmo@hotmail.com

นางศศิธร เมี้ยนกลาง

นักวิชาการพัสดุ tum9798@hotmail.com

นางสาวนวลละออง งาคชสาร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ann21ngakochasan@gmail.com

นายทนงศักดิ์ มโนธรรม

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด nuinaja@windowslive.com

นางมาลัย สมาธยานนท์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ