บุคลากรสายสนับสนุน

 
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์