ติดต่อเรา

cats
สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2
167 หมู่ 2  ตำบลนาฝาย  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0 4481 5111 ต่อ 5100 ,5102
nu@cpru.ac.th


Admin & Webmaster


นายเมธี ทะนสุข
metee@cpru.ac.th