อาจารย์ ดร.ปาริชาต  ญาตินิยม

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ ดร. จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษา

อาจารย์เมวดี  ศรีมงคล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ