อาจารย์ ดร.ปาริชาต  ญาตินิยม

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์เมวดี  ศรีมงคล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ