ผู้บริหารคณะ

ดร.ปาริชาต  ญาตินิยม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

อ.จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์
รองคณบดี

อ.ณัฐพล  พลเทพ
รองคณบดี