ผู้บริหาร

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส

รองคณบดี

นางศิปภา ภุมมารักษ์

นายธรณินทร์ คุณแขวน

ผู้ช่วยคณบดี

นางสาวภัททิรา ก้านทอง

นางสาวทรัพย์ทวี หิรัญเกิด