กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

อ.อมรรัตน์  ผาละศรี
หัวหน้ากลุ่มวิชา


ดร.จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์


อ.รัตนเพ็ญพร  ข่าขันมะลี


อ.ลนาไพร  ขวาไทย