การจัดการความรู้ KM : “Knowledge Management


ระบบและกลไกการจัดการความรู้

คู่มือแผนการจัดการความรู้ 2562

คู่มือการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนสนับสนุน

………………………………………………………………………………
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดดารความรุ้ด้านวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินผล
15 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 2 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์
คู่มือการใช้งาน NML_T Score_2562

ดาวน์โหลดโปรแกรมตัดเกรด
……………………………………………………………………………………..