กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

นายธรณินทร์ คุณแขวน

k.torranin@gmail.com

นางศิปภา ภุมมารักษ์

sipapamoo@gmail.com

นางสาวภัททิรา ก้านทอง

pattira.k@gmail.com

นางสาวธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์

sawatsing@gmail.com

นางสาวสุภาพร พลายระหาร

s.playrahan@gmail.com

นางธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย

joob_9@hotmail.com

นางณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง

natpapat.pp@gmail.com