กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

 
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน