กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

นางบุปผา แก่นชัยภูมิ

buppha_kaen@hotmail.com

นางเมวดี ศรีมงคล

wadee_may@yahoo.com

นางสาวกมลรัตน์ ทองสว่าง

tongsawangk@hotmail.com

นายวีระชัย เตชะนิรัติศัย

iron-horse2508@hotmail.com

นางสาวอ้อยทิพย์ บัวจันทร์

ning_ging@hotmail.com

นาย รณชิต สมรรถนะกุล

ronachita@hotmail.com