กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส

g4737726@hotmail.com

นายณัฐพล พลเทพ

nuttaphon.one@gmail.com

นางสาวทรัพย์ทวี หิรัญเกิด

sup_suptawee@hotmail.com

นางสาวกมลทิพย์ ละแมนชัย

k.montip@gmail.com

นางสาวปาริชาต ญาตินิยม

pyatniyom@yahoo.com

นางสาวอณัญญา ลาลุน

ananyalalun.2522@gmail.com

นางยุวดี บุญเนาว์

boonnao2557@gmail.com