กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ