ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา 
คณะัพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อว่าบุคคลเป็นองค์รวม มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยความเอื้ออาทร สร้างทักษะชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยการวิจัย การบริการด้านสุขภาพ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ 
คณะัพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ตอบสนองความต้องการของสังคมและเป็นที่ต้องการของประเทศ
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาล
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
3. บริการวิชาการทางสุขภาพแก่สังคม
4. ส่งเสริม ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคมและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย