เจ้าหน้าที่ อว.

นางสาวชินณิฌา  ภูมิเจริญวัตนา.

เจ้าหน้าที่ประจำ CPRU CARE

นางสาวภานิชา ศรีจำปา

สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์