Skip to main content

Loading Events

« All Events

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในคลินิก

กรกฎาคม 29 - กรกฎาคม 31

กำหนดการ

ลงทะเบียน

รับรองโครงการ/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เลขที่ 635108052069

หน่วยคะแนน 21.5

 

 

 

 

 


รายชื่อผู้ลงทะเบียน ( อัพเดทเป็นรายวัน)


ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 นาง วิลัยวรรณ แสนปลื้ม
2 นาง เพียงพิณ ศิริภูมิ
3 นางสาว รั​ชฎา​พร พิม​โก​ทา​  **
4 นาง ทิฆัมพร ถาดวิจิตร
5 นาย ประมวล มากนุษย์
6 นาย พิพบ มากกลาง
7 นาง กิ่งกมล หาญลคร
8 นาง วนิสา ทองชำนาญ
9 นาง ศวรรยาพร นันทะบุญมา  **
10 นาง อินทิรา ธีรเมธาทิพรัตน์
11 นาง อุไรรัตน์ นามประเสริฐ
12 นาง สมจิต ศิริชาติ
13 นาง โสลัดดา จวงเงิน
14 นางสาว ลัชชา สุวรรณชัย
15 นาง ดร.สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน
16 นางสาว มะยุรา เพียรยิ่ง
17 นาย สมัคร ตาปราบ   **
18 นาง ปัญญาพร ฉายะโคตร
19 นาง อดิศร อุดรทักษ์
20 นาง ศรีสุดา เศษฤทธิ์
21 นาง กิติยา ชำนาญรบ
22 นางสาว ขวัญตา ราศรี
23 นาง รัตนา สุขอุดม
24 นาง ดวงพร ไชยราช
25 นาง วรรณศิการ์ เหินชัย
26 นาง สวีนา ดีแป้น  **
27 นาย เชิดชัย คงจำนงค์
28 นาง ณิชาปวีณ์ บุญญาหาร
29 นาง ขนิษฐา โภคา **
30 นางสาว อัจฉลี ธรรมประโชติ **
31 นางสาว ณัฐกฤตา ปิ่นคำ   **
32 นางสาว สุพัตรา สมภา  **
33 นาง จิรภา เลิศเกษมุขสกุล
34 นางสาว สุกัญญา แสงสุริยะโยธิน
35 นาง กิ่งกานต์ คล่องแคล่ว
36 นาง พิไลพร ดำรงพันธ์

 

Details

Start:
กรกฎาคม 29
End:
กรกฎาคม 31
Event Category: