เจ้าหน้าที่ อว.

 

นางสาวสุมาลี  สีสุโขนางสาววันวิสา  อาจฤทธิ์นางสาวชินณิฌา  ภูมิเจริญวัตนา นางสาวแสงเดือน  พวงจันทร์นางสาวเพ็ญนิภา  ฦาชา