หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา2563  เพิ่มเติม

อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา2563 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๖๑