กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นมารดาทารกและการผดุงครรภ์

 
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
และการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์