TOR ชุดระบบปฏิบัติการ และ หุ่นฝึกทักษะ

ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบปฏิบัติการ

เอกสารประกวดราคาซื้อชุดระบบปฏิบัติการ

TOR ชุดระบบปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Smart Classrom รองรับการสอน Thailand 4.0

ประมาณราคากลางชุดระบบปฏิบัติการ


ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการซื้อครุภัณฑ์ชุดหุ่นฝึกทักษะ

เอกสารประกวดราคาซื้อชุดหุ่นฝึกทักษะ

TOR ชุดหุ่นฝึกทักษะสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Smart Classroom รอบรับการเรียนการสอน Thailand 4.0

ประมาณราคากลางชุดหุ่นฝึกทักษะ

nucpru

ADMIN